Повернутися до звичайного режиму

Нормативно-правові документи, що регламентують діяльність дошкільних навчальних закладів

Звернути увагу:

 • Кожен дошкільний навчальний заклад складає та затверджує за поданням власника і профспілкового комітету правила внутрішнього розпорядку. Ними визначаються порядок прийняття звільнення працівників, їх основні права та обов’язки, використання робочого часу, заохочення за успіхи в роботі, стягнення за порушення трудової дисципліни.
 • Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує керівник закладу в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, за погодженням з профспілковим комітетом.
 • Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, керівник зобов’язаний роз’яснити працівникові його права і обов’язки та ознайомити з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором.
 • Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями.

Нормативно-правові документи, що регламентують організацію роботи з дітьми дошкільного віку

Наказ МОН України від 28.10.2008р. №985 “Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах”

Листи МОН України:

 • від 07.05.2007р. №1/9-263 “Про організацію обліку дітей дошкільного віку”
 • від 04.10.2007р. № 1/9-583 “Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади”
 • від 26.02.2008р. № 1/9-101 “Щодо проведення інструктажів з питань проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах;
 • від 17.12.2008р. № 1/9-811 “Про здійснення соціально-педагогічного патронату”
 • від 23.05.2008р. № 1/9-325 “Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів
 • від 26.11.2008р. № 1/9-764 “Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп”
 • від 15.12.2008р. № 1/9-804 “Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу”

Нормативно-правові документи (комплектування, режим роботи)

 • Наказ МОН України та МОЗ України від 27.03.2006 № 240/165 "Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"
 • Наказ МОН України від 20.02.2002р. № 128 " Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"

Листи МОН України:

 • від 17.08.2005р. № 1/9-431 “Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах
 • від 19.05.2006р. № 1/9-349 “Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, в дошкільних навчальних закладах”
 • від 24.01.2007р. №1/9-36 “Про режим роботи дошкільних навчальних закладів”
 • від 17.12.2008 р. № 1/9-812 “Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів”
 • від 18.02.11 р. №1/9-114 “Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів”.

Звернути увагу:

 • Режим перебування дітей, в т.ч. і в групах короткотривалого перебування обов’язково обумовлюється у Статуті дошкільного навчального закладу.
 • У сільській місцевості, де відсутні ДНЗ, дозволяється організовувати роботу закладів в орендованих приміщеннях відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна” та угоди між сільською, селищною радою. Для відкриття необхідна реєстрація закладу в державному реєстрі, затвердження Статуту тощо.
 • При встановленні режиму роботи ДНЗ обов’язковим є попереднє вивчення попиту батьків.
 • Рекомендуємо у кожному ДНЗ для дітей раннього та молодшого віку організовувати групи з 12-годинним перебуванням.
 • Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої здійснюється з 1 вересня поточного року.
 • Діти старшої групи мають право відвідувати ДНЗ до кінця оздоровчого періоду.

Нормативно-правові документи (медичне обслуговування)

 • Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах” (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002р. № 826)
 • Спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.2005р. № 432/496 “Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”

Звернути увагу:

 • Порядок визначає механізм медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі незалежно від його підпорядкування, типу і форми власності.
 • Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі.
 • Медичні працівники дошкільного навчального закладу надають невідкладну допомогу на госпітальному етапі дітям, що перебувають у дошкільному навчальному закладі, та організовують (за наявності показань) їх госпіталізацію.

Нормативно-правові документи (організація харчування)

 • Закон України “Про дитяче харчування”
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.02р. №1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” (із змінами)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.04р. №1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”
 • Спільний наказ МОЗ України, МОН України від 01.06.05р. №242/329 “Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”
 • Спільний наказ МОН, МОЗ України від 15.08.06р. №15.08.06р. №620/563“Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах”
 • Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (затверджена спільним наказом МОЗ України, МОН України від 17.04.06р. № 298/227)

Листи МОН України:

 • від 13.04.2006р. № 1/9-228 “Про організацію харчування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у загальноосвітніх навчальних закладах”
 • від 21.06.2007р. № 1/9-394 “Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”
 • від 18.12.2008р. № 1/9-795 “Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь”
 • від 19.05.2008р. № 1/9-323 “Щодо аналізу виконання норм харчування та вжиття заходів на їх покращення;

Звернути увагу:

 • Потреби навчальних закладів на організацію харчування задовольняються позачергово.
 • Продукти харчування та продовольча сировина повинні надходити до закладів гарантованої якості разом із супровідними документами.
 • Режим харчування залежить від режиму роботи закладу (інтервал прийому їжі -3-4 години).
 • Дотримання санітарно-гігієнічних вимог.
 • Виконання норм харчування.
 • Правильність складання примірного двотижневого меню, картотеки страв, меню-розкладу.
 • Видача готових страв дозволяється тільки після зняття проби медпрацівником.
 • Правильність ведення документації по харчуванню.
 • Організація дієтичного харчування.
 • Правильність встановлення плати за харчування.

Нормативно-правові документи (ділова документація)

Примірна інструкція з діловодства в дошкільних закладах (наказ МОН України від 01.10.2012 р. № 1059)

Звернути увагу:

 • Книги, які ведуться керівником, обов’язково поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються і скріплюються печаткою закладу або власника.
 • Книга наказів ведеться в усіх дошкільних навчальних закладах за наявності в них не менше трьох працівників.
 • Накази поділяються на накази з основної діяльності і накази із кадрових питань.
 • Накази із основної діяльності поділяються на ініціативні і накази на виконання розпорядчих документів вищого рівня.
 • Наказ підписує керівник дошкільного навчального закладу
 • Наказ набуває сили з моменту його підписання. Окремі пункти наказу можуть визначати терміни набуття чинності.
 • Наказ складається з констатуючої (преамбули) і розпорядчої (наказової) частин.
 • Констатуюча частина містить: вступ (вказується причина видання наказу); доведення (викладаються основні факти); висновок (викладається мета видання наказу).
 • Наказ, що видається на підставі розпорядчих документів органів вищого рівня, повинен мати посилання на них із зазначенням найменувань цих документів, дат, номерів і заголовків.
 • Розпорядчу частину позначають словами «Наказую», вона складається з пунктів, що поділяються на: дію, термін виконання та відповідальність за виконання.
 • В останньому пункті розпорядчої частини зазначають осіб, яким доручено контроль.

Звернути увагу:

 • В книзі протоколів засідань педагогічної ради фіксуються питання, що розглядаються , прийняті рішення, виконання рішень попередньої педради.
 • Зміст рішень педрад повинні бути конкретними і дієвими.
 • Обов’язково повинна бути забезпечена перевірка виконання рішень попередньої педради

Річний план роботи

Лист МОН України від № 1/9-455 від 03 липня 2009 року Планування роботи в дошкільних навчальних закладах

Основним документом в організації роботи дошкільного навчального закладу єрічний план, який складається на навчальний рік та оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником дошкільного навчального закладу і погоджується з відповідним органом управління освітою. План роботи на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

 • Планування роботи дошкільного навчального закладу – це процес визначення конкретних цілей, завдань, змісту, форм, методів, засобів досягнення намічених перспектив на певний відрізок часу.
 • В аналізі роботи закладу за минулий рік, з якого починається річний план роботи, висвітлюються результати діяльності всіх підрозділів закладу з конкретними висновками щодо здобутків, труднощів, недоліків та причин їх виникнення.
 • Основні завдання на поточний рік визначаються, виходячи із зробленого аналізу, з урахуванням можливості розв’язання виявлених проблем. Оптимальною кількістю основних завдань є не більше 3-4 на рік (з них 1-2 завдання можуть бути новими і відображати перспективи діяльності дошкільного закладу, а 1-2- такими, що є продовженням раніше розпочатої роботи).

Звернути увагу на:

 • Наказ МОН України від 17.05.2005р. № 297 “Про подолання проявів бюрократизму в освіті”:
 • Встановити, що навчальні заклади перевіряються в плановому порядку органами управління освітою не частіше одного разу упродовж навчального року
 • Позачергові перевірки можуть здійснюватися лише за умови виявлення значних порушень
 • Наради, семінари, навчання працівників, у т.ч. і керівників закладів проводити не частіше одного разу на місяць
 • Заборонити вимагати від педагогічних працівників під час проходження ними атестації узагальнені матеріали їх педагогічного досвіду, інші матеріали, не передбачені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників

Нормативно-правові документи (кадрові питання)

 • Закон України “Про відпустки”
 • Постанова КМУ від 14.04.1997р. № 346 “Про затвердження Порядку надання щорічної відпустки тривалістю до 56 календарних днів…” (із змінами)
 • Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
 • Закон України “Про звернення громадян”
 • Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників (наказ від 29.07.1993р. № 58 із змінами)
 • Типове положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ МОН України від 20.08.1993р. № 310 із змінами від 01.12.1998р. № 419)
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.07.2005р. № 396 “Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам”
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2007р. № 1/9-706 щодо присвоєння педагогічних звань “вихователь-методист”, “старший вихователь”
 • Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (зі змінами та доповненнями)

Звернути увагу:

Доплата встановлюється за перевищення планової наповнюваності груп вихователям, вчителям-логопедам (вчителям-дефектологам), музичним керівникам, інструкторам з фізкультури, помічникам вихователів та санітаркам-няням. Доплати проводяться за фактичну кількість дітей, що відвідували групи понад встановлену норму наповнюваності за минулий місяць, виходячи із ставки заробітної плати (посадового окладу) відповідного працівника (п.52 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (зі змінами та доповненнями).

Звернути увагу:

 • Стягнення до трудової книжки не заносяться.
 • З кожним записом у трудовій книжці повинен бути ознайомлений працівник під розписку.
 • У разі виявлення неправильного або неточного запису виправлення виконується власником або уповноваженим ним органом.
 • Якщо підприємство, яке зробило неправильний або неточний запис ліквідоване, відповідний запис робиться правонаступником і засвідчується печаткою, в разі його відсутності – вищестоящою організацією, якій було підпорядковано підприємство, а в разі і його відсутності – обласним(державним) архівом.
 • Днем звільнення вважається останній день роботи.
 • Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення.\
 • Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, йому надсилається поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки.
 • Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника.

Звернути увагу:

 • Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.
 • Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.
 • Конкретний період надання щорічних відпусток у межах,установлених графіком, узгоджується між працівником і керівником, про що письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну.
 • За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менша ніж 24 календарні дні.

Звернути увагу:

 • З грудня 1979 року посада “медичної сестри” у ясельних групах перейменована на посаду “вихователь” ясельної групи
 • Посаду музичного вихователя документами не визначено (є музичний керівник)
 • З 1 вересня 1975 року посади сурдопедагогів, олігофренопедагогів і тифлопедагогів перейменовано на вчителя-дефектолога, а посаду логопеда – на вчителя-логопеда

Звернути увагу:

 • Зміна розмірів ставок заробітної плати й посадових окладів протягом року проводиться:
 • при зміні розміру мінімальної заробітної плати – з дня прийняття рішення урядом;
 • при здобутті освіти або поновленні документа про освіту – з дня подання відповідного документа;
 • при отриманні відповідної категорії за наслідками атестації - з дня прийняття рішення атестаційною комісією

Звернути увагу:

 • Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993р. № 909 (зі змінами) посада інструктора з фізкультури у дошкільних навчальних закладах не передбачена.
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р. № 963 « Про затвердження Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» (зі змінами та доповненнями) посада інструктора з фізкультуривизначена як педагогічна.

Звернути увагу:

 • атестації не підлягають педагогічні працівники, які мають стаж безпосередньої педагогічної роботи до 3 років.
 • чергова атестація проводиться один раз у п’ять років згідно з графіком, складеним безпосередньо у закладі.
 • Позачергова атестація проводиться не раніше як через три роки з дня видання керівником навчального закладу, органом управління освітою відповідного наказу за підсумками атестації.

Звернути увагу:

 • До 20 вересня керівник знайомить педагогічний колектив з наказом про створення атестаційної комісії та атестацію педкадрів (в наказі вказується хто підлягає атестації в цьому році відповідно до перспективного плану атестації).
 • До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує графік проведення атестації і доводить його під розписку до відома осіб, які атестуються.

Звернути увагу:

 • Керівники не пізніше як за 10 днів до заключного засідання атестаційної комісії повинні ознайомити працівників з їх атестаційними листами (під розписку).
 • Другий примірник атестаційного листа не пізніше тижневого строку після заключного засідання атестаційної комісії, вручається (під розписку) працівникові.
 • Нарахування заробітної плати відбувається з дня прийняття рішення атестаційної комісії.
 • У разі незгоди з рішенням працівник має право у двотижневий строк з дня вручення йому атестаційного листа звернутися із скаргою до атестаційної комісії вищого рівня.

Звернути увагу:

 • Звання “вихователь-методист” присвоюється педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів (вихователям, музичним керівникам, інструкторам з фізкультури) з вищою освітою і освітою в обсязі вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації та іншого навчального закладу еквівалентного рівня
 • Звання “вчитель-методист” присвоюється вчителям-логопедам, вчителям-дефектологам
 • Звання “старший вихователь” присвоюється вихователям-методистам за посадою, які мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” або “спеціаліст І категорії”, а за наявності освіти в обсязі вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації та іншого навчального закладу еквівалентного рівня – стаж безпосередньої педагогічної роботи не менше 8 років та найвищий відповідний посадовий оклад

Звернути увагу:

 • Ставки заробітної плати і посадові оклади підвищуються на 10 відсотків за звання «вихователь-методист», “старший вихователь”
 • Підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання, у випадку переходу працівника з одного закладу до іншого на однакові посади, або посади, які відповідають профілю предмету, дисципліни, що викладається, доплата за звання зберігається до чергової атестації

(п.24 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (зі змінами та доповненнями).

Нормативно-правові документи (навчально-виховна робота)

Наказ МОН України від 11.09.2002р. № 509 “Про затвердження Типового обліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах”

Листи МОН України:

 • від 01.10.2002р. № 1/9-434 “Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі”
 • від 06.06.2005р. №1/9-306 “Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах”
 • від 17.03.2006р. № 1/9-153 “Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах”
 • від 18.07.2008р. № 1/9-470 «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах».
 • Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)Наказ МОНмолодьспорт № 615 від 22.05.12 року

Фізкультурно-оздоровча робота

 • Закон України “Про фізичну культуру і спорт”
 • Указ Президента України від 28.09.2004р. № 1148 (із змінами) “Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту”
 • Наказ МОН України від 25.05.1998р. № 188 “Про нормативні документи з фізичного виховання”
 • Наказ МОН України від 21.07.2003р. № 486 “Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах”
 • Лист МОН України від 27.08.2004р. № 1/9-438 “Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі”

2009 рік

Листи МОН України:

 • від 26.11.2009 № 1/9-812 “Про організацію роботи ДНЗ з сезонним перебуванням дітей”
 • від 26.11.2009 № 1/9-810 “Про призначення завідуючих ДНЗ”
 • від 03.07.2009 № 1/9-455 “Планування роботи в ДНЗ”
 • від 10.06.2009 № 1/9-393 “Організація освітнього процесу в ДНЗ”
 • від 16.03.2009 № 1/9-165 “Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури в ДНЗ”
 • Постанова КМУ 5.10.2009 № 1124 “Положення про центр розвитку дитини ”

Звернути увагу:

Закон України №2442-VI

Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу

Зміни до ЗАКОНУ УКРАЇНИ “Про дошкільну освіту”

абзац третій частини другої статті 3 доповнити словами «та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшогодошкільного віку»

Зміни до ЗАКОНУ УКРАЇНИ “Про дошкільну освіту”

абзац третій частини п'ятої статті 9 доповнити словами «(до досягнення дитиною п'ятирічного віку)»

2010 рік

Листи МОН України:

 • від 18.08.2010 №1/9-570 “Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку у 2010/2011 навчальному”
 • від 16.08.2010 №1/9-563 “”про методичні рекомендації “Фізичний розвиток дітей в умовах ДНЗ”
 • від 27.05.2010 №1/9-369 “Щодо порядку розроблення програм для ДНЗ”
 • від 13.05.2010 №1/9-316 “Про використання приміщень ДНЗ”
 • від 27.09.2010 №1/9-666 “Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку”
 • Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 31.4/18-3082 “Про організовану і самостійну діяльність дітей у ДНЗ”
 • Наказ МОН України від 09.11.2010 №1070 “Про затвердження Типового положення про методичний кабінет”
 • Наказ МОН України від 23.11.2010 №1111 “Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт”
 • Постанова КМУ від 27.08.2010 №768 “Про внесення зміни до пункту 6 Положення про навчально-виховний комплекс “ДНЗ-ЗНЗ” “ЗНЗ-ДНЗ”
 • Розпорядження КМУ від 27.08.2010 №1721-р “Про схвалення Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2010 року”
 • Розпорядження КМУ від 27.08.2010 №1717-р “Питання типових штатних нормативів ДНЗ”

2011 рік

Листи МОН України:

 • від 18.02.11 р. №1/9-114 “Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів”.
 • від 25.05.11 року №1/9-389“Про дотримання порядку прийомудитини до дошкільного навчального закладу”.
 • Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладахЛист МОНмолодьспорт №1/9-552 від 21.07.11 року
 • Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладівНаказ МОНмолодьспорт №1365 від 25.11.11 року

2012рік

Листи МОН України:

 • Щодо посади керівника дошкільного навчального закладу Лист МОНмолодьспорт №1/9-97 від 09.02.12 року
 • Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у літній періодЛист МОНмолодьспорт №1/9-198 від 16.03.12 року
 • Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освітиЛист МОНмолодьспорт №1/9-213 від 22.03.12 року
 • Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)Наказ МОНмолодьспорт № 615 від 22.05.12 року
 • Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладівЛист МОНмолодьспорт № 1/9-568 від 13.08.12 року
 • Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладахНаказ МОНмолодьспорт № 1059 від 01.10.12 року
 • Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)Постанова КМУ № 910 від 08.10.12 року
 • Про зміну порядку ведення діловодства у дошкільних навчальних закладахЛист МОНмолодьспорт № 1/9-786 від 29.10.12 року
 • Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладівЛист МОНмолодьспорт № 1/9-839 від 16.11.12 року

2013рік

Листи МОН України:

 • Про розроблення програм для дошкільної освітиЛист МОНмолодьспорт № 1/9-152 від 28.02.13 року
 • Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному роціЛист МОН № 1/9-446 від 20.06.13 року
 • Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладахЛист МОН № 1/9-452 від 25.06.13 року
 • Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного вікуЛист МОН № 1/9-499 від 17.07.13 року
 • Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладахЛист МОН №1/9-803 від 12.11.13 року

2014рік

Листи МОН України:

 • Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення навчальної літератури для дітей дошкільного віку Наказ МОН № 572 від 12.05.14 року
 • Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах Лист МОН №1/9-411 від 13.08.14 року
 • Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах Лист МОН № 1/9-482 від 23.09.14 року
Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 7109

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.