НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

24.01.2013 смт Нова Ушиця 15/2013-р

Про затвердження положення про відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької районної державної адміністрації


Керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887, розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 листопада 2012 року 645/2012-р «Про структуру Новоушицької районної державної адміністрації», враховуючи Методичні рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ освіти і науки, молоді та спорту місцевої державної адміністрації, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21 листопада 2012 року №1308:

1. Затвердити положення про відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької районної державної адміністрації (додається).

2. Начальнику відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації:

2.1. Ознайомити із цим положенням працівників відділу.

2.2. Вжити заходів щодо приведення у відповідність до цього положення посадових інструкцій працівників відділу.

3. Розпорядження голови райдержадміністрації від 21 березня 2007 року № 175/07-р «Про затвердження положень про сектор з питань надзвичайних ситуацій і про відділ освіти Новоушицької районної державної адміністрації» і розпорядження першого заступника голови райдержадміністрації від 16 жовтня 2007 року № 726/07-р «Про затвердження положення про відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Новоушицької районної державної адміністрації» визнати такими, що втратили чинність з моменту державної реєстрації відділу освіти, молоді та спорту Новоушицької районної державної адміністрації.

Голова адміністрації О.Московчук

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови районної державної адміністрації 24.01.2013 № 15/2013-р

1. Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької районної державної адміністрації (далі – відділ) утворено головою районної державної адміністрації шляхом перейменування відділу освіти Новоушицької районної державної адміністрації.ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької районної державної адміністрації Хмельницької області

2. Відділ є структурним підрозділом Новоушицької районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація), який утворений головою райдержадміністрації і йому підпорядковується, підзвітний і підконтрольний Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – департамент), Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, а також з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів - Державній інспекції навчальних закладів України (далі – інспекція).

Відділ входить до складу райдержадміністрації і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів районної і обласної держадміністрацій, а також цим положенням.

4. У межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, інновацій, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту, здійснює контроль за їх реалізацією.

5. Основними завданнями відділу є:

5.1. Участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у сфері освіти, наукової, навчально-методичної, інноваційної діяльності, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту.

5.2. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

5.3. Визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів.

5.4. Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти, молоді та спорту.

5.5. Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти.

5.6. Забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), навчально-методичного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району.

5.7. Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, молоді та спорту, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері інтелектуальної власності.

5.8. Координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління райдержадміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення.

5.9. Управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні.

5.10. Здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації.

5.11. Забезпечення моніторингу у сфері освіти, навчально-методичної та інноваційної діяльності та трансферу технологій в районі, захисту інтелектуальної власності.

5.12. Участь у реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій.

5.13. Сприяння функціонуванню системи навчально-методичної інформації в районі, формуванню баз даних інформації про технології та їх складові, що відповідають потребам району.

5.14. Сприяння інтеграції вітчизняної освіти у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів.

5.15. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.

5.16. Організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

5.17. Сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні.

5.18. Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

5.19. Сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху в районі.

5.20. Забезпечення підготовки і проведення в районі навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів.

5.21. Сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту.

5.22. Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

5.23. Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

6. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

6.1. Здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

6.2. Координує роботу господарського обслуговування та аудиту установ освіти (централізованої бухгалтерії), методичної служби, районної психолого-медико-педагогічної консультації, а також установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді.

6.3. Аналізує стан освіти, фізичної культури та спорту, трансферу технологій в районі, організовує та контролює розробку районних програм їх розвитку, а також навчально-методичної та інноваційної діяльності.

6.4. Бере участь у прогнозуванні потреб району у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формуванні регіонального замовлення на їх підготовку.

6.5.Здійснює керівництво в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників.

6.6. Сприяє розвитку мережі навчальних закладів в районі, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить у встановленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо.

6.7. Організовує, в межах компетенції, роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів району, їх інспектування за планами (графіками), погодженими із департаментом і інспекцією.

6.8. Проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, здійснює ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції.

6.9. Співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів.

6.10. Бере участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

6.11. Вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників.

6.12. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин.

Впроваджує в практику освітні програми відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України.

6.13. Впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України нові освітні програми та інші педагогічні розробки.

6.14. Вносить на розгляд департаменту пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних.

6.15. Формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту.

6.16. Організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх навчальних закладів.

6.17. Залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством.

6.18. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді.

6.19. Сприяє підрозділам органів внутрішніх справ та соціальним службам у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

6.20. Організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти.

6.21. Розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

6.22. Контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів та установ.

6.23. Сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності, вживає заходів для забезпечення захисту інтересів держави і суспільства.

6.24. Сприяє створенню нових форм інноваційної діяльності, трансферу технологій – науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо.

6.25. Бере участь за дорученням департаменту у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових та регіональних програм.

6.26. Вживає у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування.

6.27. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозицій щодо заохочення та нагородження працівників освіти, запроваджує форми морального і матеріального стимулювання їх праці.

6.28. Розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян.

6.29. Готує та в установленому порядку подає статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

6.30. Бере участь у межах своїх повноважень в організації районних виставково-ярмаркових заходів.

6.31. Готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення їх виконання.

6.32. Розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозицій до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту.

6.33. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд райдержадміністрації, департаменту, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.

6.34. Сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями.

6.35. Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів, здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон.

6.36. Забезпечує організацію харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджетних та залучених коштів.

6.37. Разом з органами охорони здоров'я здійснює загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді.

6.38. Забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів.

6.39. Здійснює контроль за діяльністю районної дитячо-юнацької спортивної школи.

6.40. Сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази.

6.41. Затверджує положення про змагання та проводить районні змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

6.42. Комплектує склад збірних команд району за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участь спортсменів у змаганнях усіх рівнів.

6.43. Вживає заходи для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», здійснює контроль за їх діяльністю.

6.44. Здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації.

6.45. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, молоді, фізичної культури і спорту, проводить методичні і практичні семінари, конференції та інші заходи.

6.46. Реєструє спортивні рекорди і досягнення, встановлені спортсменами району.

6.47. Порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, паралімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту,стипендій і премійКабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді.

6.48. Вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації.

6.49. Надає суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

6.50. Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки, молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

6.51. Взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами.6.52. Сприяє регіональним центрам "Інваспорт" та їх структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, сприяє зміцненню їх матеріально-технічної бази, надає їм консультаційно-методичної допомогу.6.53. Вживає в межах своїх повноважень заходи для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів.6.54. Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції.6.55. Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління відділу, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

6.56. Проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність.

6.57. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.6.58. Сприяє збереженню та вдосконаленню мережі спортивних секцій дитячо-юнацької спортивної школи, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, та сприяє створенню нових відділень за видами спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в районі.

6.59. Сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності.

6.60. Здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей.6.61. Вживає в межах своїх повноважень заходи для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей і молоді.6.62. Забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

6.63. Здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту.

6.64. Сприяє впровадженню у практику науково-обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії.

6.65. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту, молоді в районі, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з районного бюджету з цією метою.

6.66. Надає адміністративні послуги.

6.67. Вносить пропозиції до проекту районного бюджету; забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

6.68. Розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку.

6.69. Бере участь у погодженні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

6.70. Бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

6.71. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації.

6.72. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

6.73. Готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

6.74. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

6.75. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

6.76. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених повноважень.

6.77. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

6.78. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

6.79. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

6.80. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6.81. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

6.82. Забезпечує захист персональних даних.

6.83. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

7.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).

7.3. Укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

7.4. Вносити, у встановленому порядку, пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі.

7.5. Вносити, у встановленому порядку, до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів.

7.6. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

7.7. Організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру.

7.8. Скликати в установленому порядку наради, проводити колегії, семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

7.9. За дорученням голови райдержадміністрації утворювати координаційні ради, експертні та робочі групи для супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, навчально-методичного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району.

7.10. Створювати авторські колективи для підготовки посібників і за погодженням з департаментом і Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України впроваджувати їх у практику.

7.11. Представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

7.12. Готувати в межах своїх повноважень пропозиції щодо визначення видатків під час формування місцевого бюджету.

8. Відділ у встановленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з із заступником голови облдержадміністрації і директором департаменту.

10. Начальник відділу:

10.1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

10.2. Подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ, його структуру, затверджує положення про його структурні підрозділи.

10.3. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними.

10.4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.

10.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

10.6. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

10.7. Відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, навчально-методичної, інноваційної діяльності, дітей, молоді, фізичної культури та спорту.

10.8. Може входити до складу колегії райдержадміністрації, департаменту.

10.9. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень.

10.10. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

10.11. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими органами влади, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації.

10.12. Спрямовує і координує діяльність підзвітних установ.

10.13. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в районному підрозділі Міністерства юстиції.

10.14. Подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

10.15. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу.

10.16. Здійснює добір кадрів.

10.17. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу.

10.18. Призначає на посаду і звільняє з посади керівників, педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності.

10.19. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

10.20. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

10.21. Забезпечує в межах своїх повноважень збереження в відділі інформації з обмеженим доступом.

10.22. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

11. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу утворюється колегія у складі начальника (голова колегії), інших відповідальних працівників відділу, керівників навчальних закладів.

До складу колегії можуть входити керівники інших підрозділів органів виконавчої влади, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, закладів фізичного здоров’я населення, науковці, представники рад фізкультурно-спортивних товариств, громадських організацій, а також висококваліфіковані спеціалісти.

Склад колегії затверджує голова райдержадміністрації за поданням начальника відділу.

Рішення колегії затверджуються наказами начальника відділу.

Засідання колегії проводяться у міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

12. Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти, молоді та спорту при відділі можуть утворюватися підрозділи, сектори (групи, творчі лабораторії, інші підрозділи, які функціонують у тому числі і на госпрозрахунковій основі).

13. Для розгляду рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності відділу, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при відділі можуть утворюватися громадські, методичні ради та комісії.

Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова райдержадміністрації за поданням начальника відділу.

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на їх утримання визначає голова райдержадміністрації у межах виділених асигнувань та затвердженої для райдержадміністрації граничної чисельності працівників.

15. Кошторис, штатний розпис відділу затверджує голова райдержадміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до встановленого порядку.

16. Граничну чисельність працівників підрозділів, утворених при відділі (районний методичний кабінет, централізована бухгалтерія, господарська група тощо), визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

17. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Керівник апарату адміністрації В.Костюченко

Кiлькiсть переглядiв: 629

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Дата останньої зміни 15 Серпня 2018

Фотогалерея